Trwa pobieranie księgi wieczystej

Ogólnopolska Wyszukiwarka Ksiąg Wieczystych


/
/

Jak numerowane są nowe księgi wieczyste?

Example d905aa9c4d6172747da269e8ba2a4b0aa82b9635edafcc058d653a16b6d7b615
  • A - Jest to kod wydziału sądu rejonowego, który prowadzi Twoją księgę wieczystą (znajdź poniżej).
  • B - Twój dotychczasowy numer księgi wieczystej.
  • C - Cyfra kontrolna - wyliczana automatycznie.

Nie wiesz pod jaki sąd podlega Twoja księga? Znajdź odpowiedni sąd w naszej bazie:

Nie znalazłeś swojego sądu? Zobacz pełen spis sądów.

Dzięki księgom wieczystym możliwe jest utrzymanie ładu i porządku w stanie prawnym wszelkich nieruchomości, tj. mieszkań, domów, budynków, działek budowlanych oraz gruntów. Księgi wieczyste są prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości jak również spółdzielczych własnościowych praw do mieszkań lub lokali użytkowych oraz praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Każda założona księga wieczysta zawiera identyczny zestaw informacji o nieruchomości, której dotyczy. Pozwalają one ustalić m.in. osobę uprawnioną do dokonania sprzedaży nieruchomości, czy nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich, wysokość ewentualnych zabezpieczeń finansowych obciążających nieruchomość (hipoteki) oraz ocenić inne potencjalne ryzyka prawne. Informacje te podzielone są na cztery działy. Dział pierwszy obejmuje podstawowe informacje dotyczące nieruchomości, w tym jej położenie, wielkość jak również informacje dotyczące wpisanych praw związanych z jej własnością. Dział drugi zawiera informacje dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Dział trzeci przeznaczono na informacje dotyczące ograniczonych praw rzeczowych dotyczących nieruchomości z wyłączeniem hipotek (np. informacje o służebnościach obciążających nieruchomość) jak również na informacje o istniejących ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na informacje o innych prawa i roszczeniach dotyczących nieruchomości (z wyłączeniem danych o ewentualnych roszczeniach dotyczących hipotek). Dział czwarty obejmuje informacje dotyczące hipotek obciążających nieruchomość (w szczególności ich wysokość oraz na czyją rzecz zostały ustanowione).

Z mocy prawa domniemywa się, że prawa wpisane w księgach wieczystych są wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Jest to tzw. zasada jawności materialnej ksiąg wieczystych. Co istotniejsze, zgodnie z kolejnym z podstawowych domniemań dotyczących ksiąg wieczystych – z uwagi na zasadę powszechnej jawności ksiąg wieczystych (każdy ma prawo wglądu do treści ksiąg wieczystych bez względu na swój interes prawny) nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księgach wieczystych ani wniosków, o których dokonano wzmianki w księdze. Oznacza to, że nie jest możliwe powołanie się na nieznajomość treści ksiąg w celu ochrony przed np. roszczeniami osób, których prawa były uwidocznione w księdze wieczystej. Z tego względu, każdej transakcji związanej z nieruchomością powinna towarzyszyć uważna weryfikacja treści właściwej księgi wieczystej. Zasady te doznają oczywiście pewnych ograniczeń w przypadkach wynikających z przepisów prawa.

W celu ułatwienia dostępu do ksiąg wieczystych ich treść jest systematycznie przenoszona do elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Ocenia się, że na koniec 2012 roku w centralnej bazie umieszczono już 17,5 mln ksiąg wieczystych. Zakończenie procesu cyfryzacji ksiąg (a więc zapewnienie, że wszystkie założone do tej pory księgi wieczyste mające formę papierową będą dostępne w formie elektronicznej) zaplanowano na koniec czerwca 2014 roku.

Proces cyfryzacji zasobów połączony został z udostępnieniem tak zdigitalizowanych ksiąg poprzez internet. Serwis ksiegi-wieczyste-online.pl (ekw.pl) wychodzi Państwu naprzeciw i ułatwia dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych poprzez nowoczesny i przyjazny użytkownikowi interface. Dzięki naszemu serwisowi mają Państwo możliwość dokonania wydruku treści księgi wieczystej przez Internet jak również pobrania treści księgi w formacie PDF. Udostępniamy również inne usługi w tym dostarczamy oryginały odpisów ksiąg wieczystych wydawane przez uprawnione Sądy Wieczystoksięgowe.

Aby móc świadczyć nasze usługi, serwis ksiegi-wieczyste-online.pl (ekw.pl) współpracuje z Portalem Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Ponieważ źródłem danych jest Ministerstwo Sprawiedliwości, mają Państwo gwarancję, że dane uwidocznione na naszym portalu odpowiadają danym zawartym w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Zawracamy uwagę, iż z uwagi na fakt, że dane te pochodzą z systemu informatycznego kontrolowanego przez podmiot trzeci, serwis ksiegi-wieczyste-online.pl (ekw.pl) nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującym prawem - na obecną chwilę - wydruki z treścią ksiąg wieczystych udostępnianych przez internet nie stanowią dokumentu i nie mogą być podstawą do dochodzenia praw lub obowiązków przed organami administracji publicznej, sądami jak też innymi instytucjami.